Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej „E-vstupenky“
do hudebního klubu Slady, Kroměříž.

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

1.1 „Hudební klub Slady” provozuje Veronika Kómarová, se sídlem Bedřicha Smetany 680, 763 62 Tlumačov, IČ: 04545036 dále jen provozovatel.

1.2 „Zákazník” je subjekt, který s provozovatelem uzavřel přes internet na stránkách www.sladykm.cz kupní smlouvu na vstupenku na představení provozované provozovatelem.

1.3 „E-vstupenka” je vstupenka vybavená číselným kódem, kterou zákazník obdrží ve formátu PDF, a to vždy po objednání a úhradě vstupenky přes internet.

1.4 Zákazník, který si koupí vstupenku přes internet, souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Rozhodující je verze všeobecných obchodních podmínek platná v den provedení platby kupní ceny vstupenky.

2. ZAKOUPENÍ VSTUPENKY

2.1 Zákazník může zakoupit vstupenky přes internet a zaplatit prostřednictvím platebního systému PayU.

2.2 Koupit e-vstupenku lze nejpozději do 23:59 hodin dne předcházejícího dni požadovaného představení. Poté může zákazník koupit pouze běžnou vstupenku na pokladně klubu.

2.3 Při zakoupení e-vstupenky není Zákazníkovi účtován žádný manipulační poplatek nad rámec aktuální ceny vstupenky.

2.4 Po kompletním vyplnění objednávky e-vstupenky se Zákazníkovi zobrazí celková kupní cena, kterou je Zákazník povinen uhradit. Uvedená kupní cena je cenou aktuální pro objednaná představení, tato cena obsahuje DPH a je cenou konečnou.

2.5 Následně po uzavření objednávky e-vstupenky je Zákazník přesměrován do zabezpečené platební brány PayU.

2.6 Zákazník prostřednictvím platební brány PayU zadá veškeré údaje potřebné pro úhradu kupní ceny požadované vstupenky.

2.7 Provozovatel nenese odpovědnost za průběh platby v platební bráně PayU.

2.8 Po úhradě kupní ceny e-vstupenky a úspěšném dokončení objednávky bude Zákazníkovi ze systému provozovatele odeslána emailová zpráva, která obsahuje údaje o zakoupených vstupenkách a to zejména odkaz na PDF soubor s kódem vstupenky, kterým se zákazník prokáže při vstupu na představení.

2.9 Provozovatel není odpovědný za jakékoliv obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním e-vstupenky. Její padělání je trestné. E-vstupenka se rovněž stává neplatnou, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami.

3. OSTATNÍ PODMÍNKY

3.1 Zákazník nahlásí při kontrole vstupenek kód e-vstupenky z obdrženého PDF souboru.

3.2 Zakoupením e-vstupenky Zákazník souhlasí s dodržováním Návštěvního a provozního řádu po celou dobu pobytu v prostorách klubu. Návštěvní a provozní řád je vyvěšen u vstupu do klubu.

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Zákazník dává nákupem vstupenky přes internet provozovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, případně dalších údajů uvedených v registračním formuláři za účelem realizace prodeje e-vstupenky prostřednictví internetu, případně pro účely reklamace nebo informace o zrušeném představení po dobu jednoho roku. Provozovatel garantuje, že uvedená osobní data jsou považována za přísně důvěrná a nebudou nikdy prodána nebo převedena na někoho jiného. Všechny osobní údaje jsou přísně utajeny a budou užívány pouze pro účely provozovatele.

4.2 Údaje, které budou sloužit pro úhradu kupní ceny e-vstupenek, jsou poskytovány přímo společnostem provozujícím zabezpečené internetové platební brány a provozovatel nemá k těmto údajům přístup. Tyto údaje jsou chráněny v souladu se všeobecnými podmínkami provozovatele této zabezpečené internetové platební brány.

5. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

5.1 Zákazník je oprávněn vrátit již zakoupenou e-vstupenku nejpozději 24 hodin před začátkem představení na pokladně klubu. K vrácení částky za nákup e-vstupenky je nutné předložit obsluze vytisknutou e-vstupenku a doklad prokazující totožnost zákazníka.

5.2 V případě, že Zákazníkovi bude po provedení platby platební kartou v platební bráně PayU při nákupu e-vstupenky odečtena z jeho účtu částka v nesprávné výši, je Zákazník oprávněn tuto skutečnost reklamovat pouze u banky, která vydala platební kartu, kterou Zákazník použil k platbě za vstupenky.

5.3 Dojde-li ke zrušení představení, na které si zákazník již zakoupil e-vstupenku, bude Zákazníkovi vráceno vstupné za těchto podmínek:
Zákazníkovi bude vrácena zaplacená cena po písemném uplatnění reklamace (e-mailem na info@sladykm.cz nebo na poštovní adresu provozovatele) a to poštovní poukázkou nebo bankovním převodem, popřípadě, bude-li mít Zákazník zájem, může mu být vstupenka vyměněna za vstupenku na jiné představení ve stejné hodnotě.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoli změnit. Jejich změnu a její účinnost provozovatel zveřejní vhodným způsobem na svých internetových stránkách www.sladykm.cz.

6.2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabyly účinnosti dne 10. října 2015.

V Kroměříži dne 10.10. 2015
Veronika Kómarová

Naši partneři

Kontakt

info@sladykm.cz

734 804 301

Na Sladovnách 1576/1
767 01 Kroměříž

Slady newsletter

Pokud chcete být informováni, co pro vás plánujeme za mejdany a akce, nechte nám váš e-mail:

Odeslat

Sledujte nás!

Copyright © 2015 - Hudební klub Slady Kroměříž. All Rights Reserved. Design by youngprimitive.cz Code by reseni.net